Reklamačný poriadok

Preambula

Reklamačný poriadok účelne upresňuje postup spotrebiteľa v prípade, že napriek všetkému úsiliu spoločnosti A-Z veľkoobchod s.r.o o zachovanie vysokej kvality ponúkaného tovaru, vznikne na strane spotrebiteľa oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za chyby predávaného tovaru.

Článok I
Prevencia

Pri výbere tovaru je potrebné, aby zvolený tovar zodpovedal potrebám zákazníka. Len tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného a sortimentného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia tovaru.

Počas celej doby používania zakúpeného tovaru je nutné, aby spotrebiteľ venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohto tovaru. Obzvlášť je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr.: nadmernú intenzitu používania výrobku, používanie výrobku k nevhodnému účelu.

Ďalšou nutnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu tovaru a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je potrebné si uvedomiť, že nesprávna alebo nedostatočná údržba tovaru podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť a životnosť. Preto poskytuje spotrebiteľom prostredníctvom záručného listu, návodu na použitie a ďalších informačných materiálov dostatočné množstvo informácii potrebných k správnej starostlivosti o druhy predávaného tovaru.

K zabezpečeniu riadnej starostlivosti a údržby slúžia aj rôzne čistiace prostriedky ponúkané v prevádzkach spoločnosti.

Článok II
Právo na uplatnenie reklamácie

Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má spotrebiteľ právo vadu reklamovať pri prevzatí tovaru alebo v záručnej dobe. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.

Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo návodu na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou a ďalej nesmie porušiť plomby, ak je tovar zaplombovaný.

Článok III
Miesto a uplatnenie

Kupujúci uplatňuje reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke spoločnosti , v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky.

Ak je v záručnom liste uvedený podnik určený k vykonaniu opravy, ktorý je v mieste prevádzky spoločnosti alebo v mieste pre spotrebiteľa bližšom a spotrebiteľ nemieni od spotrebiteľskej kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny, uplatní právo na opravu u podniku určeného k vykonaniu opravy. Tým uplatnil právo zo záruky.

Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) spotrebiteľ predloží :

 • doklad o kúpe - pokladničný doklad
 • záručný list, ak bol vydaný
 • meno a adresu, prípadne telefonický kontakt
 • presné popísanie vady tovaru, prípadne ako došlo k vade tovaru
 • tovar v stave ako je uvedené v článku II

Článok IV
Zodpovednosť predávajúceho

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa prejavia na tovare počas trvania záručnej doby nie však za vady:

 • ktoré si kupujúci (spotrebiteľ) spôsobil sám
 • o ktorých kupujúci (spotrebiteľ) pred prevzatím tovaru vedel
 • na ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru
 • ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním, nesprávnym ošetrovaním , nesprávnym servisom, použitím nesprávnych náplní a filtrov, prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca, alebo po uplynutí doby životnosti tovaru
 • spojené s porušením ochrannej plomby na tovare
 • boli spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasť.O prijatí a vybavení reklamácie sa spotrebiteľovi musí vydať písomné potvrdenie.

Článok V
Záručná doba, lehoty na uplatnenie reklamácie

Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácie z vád tovaru do 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim. Spotrebiteľ má právo na uplatnenie reklamácie po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci, ak ma tovare alebo v záručnom liste nie je uvedená dlhšia doba. Ak nie je reklamácia vadného tovaru, za ktorú predávajúci zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká.

Ak spotrebiteľ reklamuje vady tovaru, je zamestnanec poverený vybavovaním reklamácií alebo ním poverený zamestnanec povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto trojdennej lehoty k rozhodnutiu o reklamácii sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku potrebná k odbornému posúdeniu vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Článok VI
Práva spotrebiteľa

Pri vadách tovaru, ktoré spotrebiteľ uplatní v priebehu záručnej doby, má právo pri odstrániteľných vadách aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Neprimeranosť nákladov posúdi vedúci obchodnej prevádzky. Rovnako posúdi možnosť výmeny vadnej veci za bezvadnú.

Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád, má spotrebiteľ právo:

 • na výmenu veci alebo
 • právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.

Právo na výber možnosti má spotrebiteľ.

Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (aspoň dve predchádzajúce opravy rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (v dobe uplatnenia reklamácie má tovar súčasne aspoň tri rôzne odstrániteľné vady) nemôže spotrebiteľ tovar riadne užívať, má právo na:

 • na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátanie kúpnej ceny.
 • rovnaké práva ako pri vadách, ktoré nemožno odstrániť, má spotrebiteľ i v prípade, ak oprava vadného tovaru nebola vykonaná v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie.

Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru vady.

Článok VI
Účinnosť reklamačného poriadku

Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.7.2007. Reklamácie doposiaľ uplatnené sa posudzujú podľa doteraz platného reklamačného poriadku s tým, že na tovar zakúpený od 1.4. 2004 sa vzťahuje 24 mesačná záruka.

Reklamačný poriadok bol vypracovaný v zmysle: zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov zákona č. 250/2007 Z.z o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov


A-Z veľkoobchod s.r.o
Pod Jašterom 1
920 01 Hlohovec